видео материјал - пчелни продукти

драги потенцијални купувачи на нашиот целокупен асортиман на продукти, во прилог на овој видео запис имате можност да го видите и проследите целокупниот процес на приготвувањето на медот од самата почетна фаза на прибирање на медот од пчелните друштва, па се до крајната фаза кога медот веќе е спремен за пласирање и дистрибуција до сите продажни места.

видео материјал - пакување на мед

драги потенцијални купувачи на нашиот целокупен асортиман на продукти, во прилог на овој видео запис имате можност да го видите и проследите целокупниот процес на приготвувањето на млечните продукти од самата почетна фаза на прибирање и пакување, па се до крајната фаза кога млечните продукти веќе се спремени за пласирање и дистрибуција до сите продажни места.

видео материјал - восочни погачи

драги потенцијални купувачи на нашиот целокупен асортиман на продукти, во прилог на овој видео запис имате можност да го видите и проследите целокупниот процес самата почетна фаза на прибирање и селектирање на зеленчукот, па се до крајната фаза кога зеленчукот е веќе спремен за пласирање и дистрибуција до сите продажни места.